Rookvrije Zorg

Begrippen

In de Toolkit Rookvrije Zorg kunt u onderstaande termen tegenkomen. Bij de interpretatie daarvan dient u de bijbehorende definities te gebruiken.

Onderstaande begrippen komen voort uit de (Engelstalige) termen en definities van The Global Network for Tobacco Free Healthcare Services, die op hun beurt gebaseerd zijn op het WHO Framework for Convention on Tobacco Control (FCTC) en de FCTC Art 14-richtlijnen.

Termen en definities

Best practice

Succesvol gebleken zorgpraktijk die zodanige verbeteringen in de zorg heeft opgeleverd dat deze als voorbeeld dient voor andere praktijken. Een best practice is vaak te danken aan een aantal bevlogen mensen die ook bereid zijn extra tijd en energie in te zetten voor wat zij willen bereiken.

Bevordering van het stoppen met roken

Maatregelen of handelingen gericht op het (populatie breed) terugdringen van de prevalentie van tabaksgebruik.

Cliënt

Daar waar in de toolkit of elders op deze website gerefereerd wordt aan ‘cliënt’ kan ook ‘patiënt’ worden gelezen (en vice versa).

Commitment

Bereidheid om met iemand of iets mee te doen. Voorbeeld: Veranderingsprocessen in een organisatie vragen om commitment van de top en de werkvloer. Om zorginstellingen rookvrij te maken, is het cruciaal dat het bestuur van een organisatie deze ambitie steunt en personeel en middelen vrijmaakt.

Derdehands rook

Met derdehands rook bedoelen we de stoffen die tijdens het roken neerdalen in de omgeving en achterblijven nadat een roker klaar is met roken. Deze stoffen kunnen op een later moment weer in de lucht terecht komen, waarna men deze weer inademt. Iemand kan de stoffen ook via de mond of huid binnenkrijgen door met derdehands rook vervuilde objecten te eten of aan te raken.

E-sigaret

Een elektronische sigaret (e-sigaret) heeft de look and feel van een conventionele sigaret maar werkt door verhitting van een e-vloeistof in plaats van verbranding van tabak.

Evidence based

Dat wil zeggen dat er volgens een beschreven methode grondig is gezocht naar wetenschappelijke literatuur. Op basis daarvan worden aanbevelingen voor passende zorg geformuleerd. 

FAQ

Lijst van veelgestelde vragen met de antwoorden.

Heat-not-burn

Ookwel 'verhitte tabak' genoemd. Een product waarin tabak wordt verhit maar niet verbrand.

Patiënt

Daar waar in de toolkit of elders op deze website gerefereerd wordt aan ‘patiënt’ kan ook ‘cliënt’ worden gelezen (en vice versa).

Rookontmoediging of -preventie

Een reeks aanbod-, vraag- en behandelingsstrategieën gericht op (populatie brede) gezondheidsverbetering door het terugdringen of verbannen van (gebruik van) tabaks- of verwante producten en van blootstelling aan tweedehands rook en e-sigaretten damp.

Rookvrij

Bewerkstelligen van (populatie brede) gezondheidsverbetering in de setting van het zorgveld door tabaksverslaving of -afhankelijkheid te behandelen als onderdeel van standaardzorg, door het tabaksgebruik te denormaliseren, alle tabaks- en verwante producten te verbieden en door blootstelling aan tweedehandsrook en e-sigaretdamp te verbannen.

Rookvrij beleid

Een reeks richtlijnen of beginselen die door de gezondheidszorgorganisatie zijn vastgesteld om alle aangelegenheden met betrekking tot het gebruik van tabak aan te pakken.

Stakeholders

Een belanghebbende of stakeholder is iemand die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie of een onderdeel hiervan. Stakeholders zijn personen of groepen die invloed hebben op een project, afdeling of organisatie en/of er door worden beïnvloed.

Stoppen met roken (afkorting: SMR)

Het proces van stoppen met het gebruik van tabaks- of verwante producten met of zonder hulp en met de intentie om vrij van tabak te blijven.

Stoppen met roken begeleidingsaanbod

Het bieden van gedragsondersteuning of medicatie, of beide, aan tabaksgebruikers teneinde hen te helpen om van hun tabaksverslaving of –afhankelijkheid af te komen en hun tabaksgebruik te stoppen.

Tabakgebruiker

Een persoon die een tabaks- of verwant product gebruikt zoals hier gedefinieerd, ongeacht de frequentie van gebruik.

Tabaksindustrie

Telers, tabaksfabrikanten, groothandelaars en importeurs van tabaks- en verwante producten.

Tabaksmanagement

Een overeengekomen methode om een ​​rookvrij beleid te voeren en om veilige kwaliteitszorg te leveren met betrekking tot tabak.

Tabaksproducten

Producten die volledig (zoals nicotine) of gedeeltelijk gemaakt zijn van tabaksbladeren als grondstof en die zijn vervaardigd voor roken, zuigen, kauwen of snuiven.

Tabaksreclame en promotie

Elke vorm van commerciële communicatie, aanbeveling of goedkeuring door, of namens de tabaksindustrie.

Tabakssponsoring

Elke vorm van bijdrage aan een evenement, activiteit, onderzoek of persoon door of namens de tabaksindustrie.

Tabaksverslaving of -afhankelijkheid

Een cluster van gedrags-, cognitieve en fysiologische verschijnselen die ontstaan na herhaald tabaksgebruik en die doorgaans een sterke wens om tabak te gebruiken omvatten, alsmede moeilijkheden bij het beheersen van het gebruik ervan, persistentie in tabaksgebruik ondanks (bekendheid met) de schadelijke gevolgen, tabaksgebruik hoger prioriteren dan andere activiteiten en verplichtingen, verhoogde tolerantie en soms een fysieke terugtrekking.

Verhitte tabak

Ookwel 'heat-not-burn' genoemd. Een product waarin tabak wordt verhit maar niet verbrand.

Verwante producten

Elk product dat is vervaardigd met het doel om nicotine te leveren of om roken te imiteren (d.w.z. shisha of hookah waterpijp, e-sigaretten of elektronisch nicotine toedieningssysteem, of een batterijgevoede verdamper die het gevoel van roken simuleert, maar zonder tabaksverbranding).

Very Brief Advice (afkorting: VBA)

Een laagdrempelige manier om roken onder de aandacht te brengen tijdens een consult. Hierbij wordt een advies gegeven aan rokers waarin de zorgprofessional aangeeft wat de meest effectieve wijze is om te stoppen met roken. 

Zorgorganisatie

Instellingen waarbij zorgprofessionals diensten leveren gericht op de bevordering van gezondheid, ziektepreventie en de behandeling van ziekten en gezondheidsproblemen.